CMR- tovorni list , Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti (kratica CMR izvira iz francoske besedne zveze Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). ureja zahteve o blagu vseh vrst na tovornem vozilu. Uporablja se, kadar se kraja, kjer se blago prevzame in kamor je blago dostavljeno, nahajata v dveh različnih državah. Najmanj ena od teh držav mora biti članica CMR. To velja ne glede na bivališče ali državljanstvo strank. Sporazum velja v vseh državah članicah Evropske unije in nekaterih drugih državah.

Če dejansko stanje ni dovolj natančno urejeno s CMR, kot dopolnitev velja državna zakonodaja. Tudi jamstvo za škodo nastalo pri prevozu je določeno s tovornim listom.
Obvezne sestavine tovornega lista (CMR) : Prva točka 6. člena CMR konvencije določa, da mora tovorni list vsebovati naslednje podatke:  dan in kraj izstavitve,  ime in naslov pošiljatelja,  ime in naslov prevoznika,  kraj in dan prevzema tovora ter kraj, določen za izročitev, kraj in naslov prejemnika, običajni opis vrste tovora in pakiranja ter za nevarni tovor njegov splošno priznani opis,  število tovorkov in njihove posebne označbe in številke,  kosmato težo tovora in drugače izraženo količino,  stroške, povezane s prevozom (voznino, stranske pristojbine, carino in druge stroške od sklenitve pogodbe do izročitve),  potrebna navodila za carinske in druge postopke,  izjavo, da veljajo za prevoz določbe te konvencije ne glede na kakršnekoli drugačne predpise.  Pošiljatelj je odgovoren za pravilen vnos navodil za carinske in druge postopke, kajti če navedbe niso pravilne ali popolne za morebitno škodo odgovarja pošiljatelj. Ostali podatki, ki jih predvideva Konvencija CMR niso obvezni, zato se lahko vnašajo v tovorni list po potrebi:  označbo, da prekladanje ni dovoljeno, stroške, ki jih pošiljatelj prevzema nase,  znesek, ki mora biti plačan ob izročitvi, izjavo o vrednosti tovora in znesek, ki pomeni poseben interes za izročitev,  pošiljateljeva navodila prevozniku glede zavarovanja tovora, dogovorjeni rok, v katerem mora biti tovor prepeljan (podatek ima pomen zaradi določitve dneva, po katerem se šteje tovor kot izgubljen – t.j. 30 dni od dogovorjenega roka za izročitev), seznam listin, ki so bile izročene prevozniku. Tovorni list mora biti izdan v treh izvirnikih, ki jih podpišeta pošiljatelj in prevoznik. Če prevoznik (voznik) ali pošiljatelj ne podpišeta tovornega lista, ta še vedno velja, vendar lahko pride do težav pri dokazovanju izpolnjevanja obveznosti. V primeru, da voznik ne podpiše tovornega lista se lahko smatra, da ni prevzel tovora na prevoz. Podpisi so lahko natisnjeni ali pa jih nadomešča pečat pošiljatelja in prevoznika (če seveda to dovoljuje zakon države, v kateri je bil tovorni list izdan).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn