- Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2):

KABOTAŽA je vsak prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tuji prevoznik ali tuja prevoznica (v nadaljnjem besedilu: tuji prevoznik) oziroma prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v drugi državi, ki ga opravlja domači prevoznik;- Uredba (ES) 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta - „kabotaža“ pomeni notranji cestni prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno opravlja v državi članici gostiteljici skladno s to uredbo.


CMR- tovorni list , Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti (kratica CMR izvira iz francoske besedne zveze Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). ureja zahteve o blagu vseh vrst na tovornem vozilu. Uporablja se, kadar se kraja, kjer se blago prevzame in kamor je blago dostavljeno, nahajata v dveh različnih državah. Najmanj ena od teh držav mora biti članica CMR. To velja ne glede na bivališče ali državljanstvo strank. Sporazum velja v vseh državah članicah Evropske unije in nekaterih drugih državah.

Sistem digitalnega tahografa

Sistem se sestoji iz digitalne snemalne opreme, zaznavala gibanja in pomnilniške kartice. Vsa oprema je opremljena s svojim osebnim ključem in certifikatom, ki omogoča varovan dostop do podatkov in funkcij digitalne snemalne opreme.

Digitalna zapisovalna oprema

Digitalna snemalna oprema je nameščena na motorno vozilo in zapisuje vse podatke o vozilu in aktivnostih voznika v elektronski obliki in jih hrani eno leto.

TIR (francosko: International Transport par la rout) je carinski dokument, ki poenostavlja carinske formalnosti v mednarodnem prevozu blaga. Postopek spremljanja  cestnih vozil, zabojnikov in blaga v režimu TIR zvezka je določena z "Carinsko konvencijo o mednarodnem prevozu blaga na podlagi TIR".

V današnjem času imamo občutek, da je transport ljudi ali blaga od ene lokacije do druge nekaj zelo enostavnega tudi pri velikih razdaljah. Vendar pa je za čim bolj učinkovit transport brez različnih motenj potrebno skrbno načrtovanje, ki je mogoče šele na podlagi velike količine teoretičnega znanja, obenem pa tudi izkušenj na področju logistike.

Nižji stroški, višja hitrost

Logistika naj bi bila v osnovi namenjena optimizaciji dveh ključnih komponent vsakega transporta – časa in cene.