Uradni list RS št. 110/2013 (dne 27.12.2013) objavljene spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih.  Veljava od 11. 1. 2014.

Za prekrške, kjer je globa določena v razponu, se bodo lahko v hitrem postopku izrekle globe tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe. Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo sprememb, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

 Delodajalci so mobilne delavce dolžni seznaniti z določbami uredb, ki se nanašajo na pravilno uporabo tahografa, o delovnem času, o delu posadk, čas vožnje, odmore in počitke ter z drugimi predpisi.

 

Delodajalci so dolžni voditi evidenco delovnega časa mobilnih delavcev, ki zajema naslednje podatke:

- osebno ime, EMŠO

- delovni čas (ki zajema vožnjo in drugo delo; v delovni čas se ne šteje: odmor, počitek, čas razpoložljivosti))

- nočno delo

- skupni delovni čas, iz katerega mora biti razvidno, ali je bilo preseženo tedensko povprečje (48 ur).

 

Zgoraj navedeni podatki se vodijo v okviru evidence o izrabi delovnega časa (po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti, so to evidenco delodajalci dolžni voditi za vse svoje zaposlene; več si lahko preberete v prilogi).

Podatki za posamezno osebo, se morajo v evidenco vpisati čim prej, vendar ne kasneje kot 28 dni po prejšnjemu vpisu podatkov za isto osebo. Delodajalci morajo na zahtevo delavca zagotoviti kopijo evidence opravljenih delovnih ur.

 

Izdano Potrdilo o dejavnostih  (na podlagi Uredbe (ES) št. 561/06 ali AETR; mora biti opremljeno z oznako, ki je sestavljena iz zaporedne številke in letnice izdanega potrdila (npr. 1/2014, 2/2014, 3/2014…). Potrdilo mora imeti voznik v vozilu in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled, nato pa se hrani na sedežu podjetja (po zaporedju in letu izdaje).

Položaj vpisa številke in letnice na izdanih potrdilih oziroma  način številčenja je prepuščen posameznemu podjetju. Pomembno je, da se zagotovi sledljivost.

 

Delodajalec je dolžan na svojem sedežu v evidenci o izrabi delovnega časa za osebe, ki opravljajo mobilne dejavnosti v cestnem prometu, po datumu vožnje in posameznem vozilu hraniti  (2 leti) tudi:

– uporabljene tahografske vložke v skladu (z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 3821/85/EGS),

– prenesene podatke iz digitalnega tahografa in voznikovih kartic (v skladu s točko i) in ii) pododstavka a) petega odstavka 10. člena Uredbe 561/2006/ES),

– vse ročne zapise ali izpise (ki jih je voznik dolžan opraviti na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena in drugega odstavka 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali na podlagi 12. člena Uredbe 561/2006/ES).

 

Podatki iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti tudi v primeru razgradnje posamezne zapisovalne naprave za nadzor delovnega časa oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost.

Delodajalec je dolžan hraniti na svojem sedežu tudi izdana potrdila iz šestega odstavka tega člena po zaporedju in letu izdaje.

 

Vsi podatki in dokumentacija iz zadnjih dveh odstavkov se pri delodajalcu hranijo dve leti po preteku obdobja, na katerega se nanašajo. Po preteku dveh let se podatki iz evidence brišejo in dokumentacija se uniči.

 

Evidenca o izrabi delovnega časa se, vključno s podatki iz drugega odstavka, hrani v skladu z zakonom, ki ureja evidence s področja dela in socialne varnosti (trajno).

 Najhujši prekrški:

- če se zlorabi tahograf, tahografski vložek ali voznikovo kartico, zaradi česar lahko pride do ponarejanja, zatajitve ali uničenja podatkov oziroma izpisanih informacij, ali če ima v vozilu napravo, ki bi se lahko uporabila za izvajanje navedenih posegov (globa: 3.000 do 12.000 EUR podjetje, 2.000 do 6.000 EUR odgovorna oseba, 2.000 do 6.000 EUR voznik)

 - če ponaredi ali uniči podatke zapisane na tahografskem vložku

- če ponaredi ali uniči podatke prenesene iz tahografa oziroma voznikove kartice,

– če ima v vozilu napravo, ki jo uporablja za izvajanje posegov, ki imajo za posledico ponareditev, zatajitev ali uničenje podatkov na tahografskem vložku, tahografu ali voznikovi kartici.

(Globe: 6.000 do 24.000 EUR podjetje, 2.000 – 8.000 EUR odgovorna oseba, 2.000 – 8.000 EUR voznik)

 Z globo 500 EUR se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek podjetje:

– če je lastnik ali posestnik več voznikovih kartic ali če uporablja poškodovano ali neveljavno voznikovo kartico,

– če se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki ni njegova last.

(2.000-8.000 EUR odgovorna oseba, 2.000-8.000 EUR voznik).

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bodi informiran

Ime:
e-mail: