Uporaba goriva za komercialni prevoz

 Šteje se, da je plinsko olje, nabavljeno v Sloveniji, porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz:

 

 • če je porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun, z lastnimi ali z najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in je njihova največja dovoljena masa najmanj 7,5 tone;
 • če je porabljeno za prevoz potnikov (linijski, izredni) z motornimi vozili kategorije M2 ali M3 skladno s predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil.

 

Upravičenci do vračila :

 Upravičenci so osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v državah članicah EU ali državah članicah EFTE. 

 Višina vračila:

Višina vračila je razlika med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezno obdobje ugotovi minister za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom trošarine

, ki ga določa 7. člen Energetske direktive (330 € za 1000 litrov od 1.1.2010). Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.

 

Upravičenci iz druge države članice EU ali EFTE

 

Pristojnost: Carinski urad Dravograd

 

Upravičenci priložijo zahtevku    TRO-K (34 KB)

 

 • račune o nakupu o plinskega olja v Sloveniji, ki poleg podatkov, zahtevanih na podlagi drugih predpisov, vsebujejo: kraj ali drugo identifikacijo bencinskega servisa oziroma točilnega mesta, vrsto, količino in ceno goriva, datum točenja in registrsko oznako vozila, v katero je bilo gorivo točeno. Računi o nakupu plinskega olja se mora glasiti na upravičenca in se predložijo v izvirniku ali kopiji izvirnika (tj. fotokopija originalnega računa, ki ga prodajalec izda kupcu);
 • dokazilo o opravljanju dejavnosti;
 • dokazilo o registraciji vozila.

 

Dokazili o opravljanju dejavnosti in registraciji vozila morata biti izdani od pristojnega organa v državi sedeža v enem izmed uradnih jezikov EU. Uradni prevod v slovenščino se predloži le na zahtevo pristojnega organa.
 
Če upravičenec zahteva vračilo trošarine na račun v tujini, ga bremenijo stroški nakazila vračila.

Interni servis za točenje goriv

Če ima upravičenec do vračila interni servis za točenje goriv v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom, mora poleg evidence o nakupu in porabi plinskega olja tudi:

 

 • voditi evidenco o polnitvah v druga vozila in porabi za drug namen
 • voditi evidenco o nabavi goriva, ki vsebuje podatke o prostornini rezervoarja na internem servisu za točenje goriva, datum in količino prejema goriva, ter evidenco o zalogi – razpoložljivi količini goriva;
 • zagotoviti evidentiranje količin goriva, ki se toči v vozila na podlagi meril za točenje plinskega olja.

 

Za gorivo, natočeno na internih servisih za točenje goriva, lahko uveljavlja vračilo trošarine za komercialni prevoz le imetnik tega internega servisa za točenje goriv. Vračilo trošarine se lahko uveljavi le za gorivo, ki ga je točil in dokazljivo porabil v vozilih, ki jih sam uporabljal za komercialni prevoz. Za gorivo, ki je na zalogi ali je bilo polnjeno v druga vozila ali ni porabljeno za komercialni prevoz, nima pravice do vračila.

 

Interni servis za točenje goriva mora biti opremljen z merilnimi napravami za točenje plinskega olja, količina iztočenega goriva mora biti prikazana v merski enoti, ki je za gorivo določena z meroslovnimi predpisi.

 

Obrazec, dokazila in evidence

 

Vračilo plačane trošarine se uveljavlja na podlagi pisnega zahtevka  TRO-K (36 KB) 

 

Obrazcu je treba priložiti račune o nakupu plinskega olja v Sloveniji, ki poleg podatkov, zahtevanih na podlagi drugih predpisov, vsebujejo: kraj ali drugo identifikacijo bencinskega servisa oziroma točilnega mesta, vrsto, količino in ceno goriva, datum točenja in  registrsko oznako vozila, v katero je bilo gorivo točeno ali datum polnjenja v rezervoar internega servisa za točenje goriv.

Računi o nakupu plinskega olja se morajo glasiti na upravičenca in se predložijo v izvirniku ali kopiji izvirnika (tj. fotokopija originalnega računa, ki ga prodajalec izda kupcu).

 

Vračilo trošarine se ne izvaja za gorivo, kupljeno z gotovino.

 

Upravičenec mora voditi evidence o nakupu in porabi plinskega olja, tj. zagotoviti v svojem knjigovodstvu naslednje podatke:

 

 • registrska oznaka vozila,
 • velikost standardnega rezervoarja,
 • povprečna poraba (upravičenec jo spremlja sam po posameznem vozilu),
 • velikost in namen uporabe dodatno nameščenih rezervoarjev na vozilu,
 • količina in datum polnitve rezervoarja,
 • število prevoženih km (po polnitvah in datumih).

 

 

Evidence se ne priložijo zahtevku.
  

 

Dokazila o registraciji vozila pridobi carinski organ za upravičence s sedežem v Sloveniji iz evidenc organa, pristojnega za registracijo vozil, in jih ni treba priložiti zahtevku.

 

Upravičenec je dolžan hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.

 

Krajevna pristojnost

 

Upravičenci s sedežem v Sloveniji predložijo zahtevek carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na njihov sedež.

 

Pooblastilo

 

Vlogo za vračilo lahko v imenu in za račun upravičenca vloži tudi njegov pooblaščenec, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora vsebovati podatke o pooblastitelju, pooblaščencu, obdobju, za katero velja pooblastilo, in o obsegu pooblastila.

 

Obdobje uveljavljanja vračila trošarine

 

Zahtevek za vračilo trošarine se vloži kot:

 

 • mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za preteki mesec;
 • zahtevek za koledarsko trimesečje (januar, februar, marec; april, maj, junij; julij, avgust, september; oktober, november, december) v šestdesetih dneh po preteku koledarskega trimesečja;
 • letni zahtevek do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

 

Upravičenec izbere mesečni, trimesečni ali letni način uveljavljanja vračila v okviru posameznega leta. Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem letu se izključujejo. 

 
Pristojni carinski organ vrne trošarino v 15 dneh od dneva vročitve odločbe o vračilu (šteje se, da je vročitev opravljena 15. dan po dnevu odpreme).

 

Zakon o trošarinah, uvaja pravico do vračila dela plačane trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz. Podrobnejši način vračila trošarine je določen v Pravilniku o vračilu trošarine za komercialni prevoz.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn